top of page

​Όροι συμμετοχής 2018

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ GOOD ΝΤΙΖΑΙΝ GREECE ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ 2019

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρχιτεκτονικής Τέχνης Σχεδιασμού και Περιβαντολογικών Μελετών (Εuropean Centre for Architecture Art Design and Urban Studies) στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της, διοργανώνει, σε συνεργασία με το Μουσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού στο Σικάγο «The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design» και την υποστήριξη του προγράμματος των διεθνών βραβείων Good Design Awards, που διοργανώνεται από τους δύο προαναφερόμενους φορείς,την Έκθεση σχεδιασμού με τίτλο Good Ντιζάιν Greece Exhibition 2018 (στο εξής GDGE2018) που θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουνίου 2018 στην Αθήνα. 
*( Η ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα παράλληλα με την ενεργοποίηση της φόρμας συμμετοχής στην διοργάνωση)

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ενδιαφερόμενους Έλληνες και Κύπριους σχεδιαστές (όπως ενδεικτικά βιομηχανικούς σχεδιαστές, γραφίστες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές επίπλων, σχεδιαστές ενδυμάτων) προκειμένου να πλαισιώσουν την Έκθεση.
 

Ειδικότερα, η Έκθεση GDGE2019 πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης έργων που σχεδιάστηκαν από Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς για την ελληνική και κυπριακή αγορά κατά τα έτη 2017-2018. Σκοπός της Έκθεσης είναι η συλλογική παρουσίαση συναφών με το design έργων, τα οποία τηρούν και αναδεικνύουν την ποιότητα του ελληνικού καλού σχεδιασμού τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
 

Οι όροι διοργάνωσης της Έκθεσης όπως διαμορφώνονται τελούν υπό πλήρη εναρμόνιση με τους όρους συμμετοχής των διεθνών βραβείων Good Design Awards που προγραμματίζει κάθε χρόνο το Μουσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού στο Σικάγο «The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design».
 

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε δύο εκθεσιακούς χώρους ταυτόχρονα, στο Contemporary Space Athens και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει διάρκεια ενός μηνός, αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και λήγει στις 26 Απριλίου 2019, εκτός εάν η Διοργανώτρια Αρχή παρατείνει τη διάρκειά της με νεότερη ανάρτηση . Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αιτήσεις συμμετοχής (δείτε σχετικά πιο κάτω «Δ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένες μέχρι και την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος υποβολής συμμετοχών, όπως αυτή ορίζεται.

 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι κατηγορίες συμμετοχής για το 2018 διαμορφώνονται ως οι εξής:

• Industrial Design

• Graphic Design

• Textiles Design

• Furniture Design

• Environmental Design

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των έργων προς συμμετοχή και παρουσίαση στην Έκθεση GDGE2019 θα γίνει από μια 6μελή Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από έμπειρους και έγκριτους επαγγελματίες της σχεδιαστικής κοινότητας.

Τα κριτήρια με τα οποία θα κληθεί η Κριτική Επιτροπή να επιλέξει είναι:

α. Πρωτοτυπία-Καινοτομία

β. Αρτιότητα

γ. Καλλοτεχνία

δ. Επίτευξη επιδιωκόμενου σκοπού

 

Δ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκθεση GDGE2019 έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα, την Κύπρο.
 

Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα απεριορίστου αριθμού συμμετοχών ανά κατηγορία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι το συμμετέχον έργο να έχει παραχθεί και κυκλοφορήσει πρωταρχικά στην ελληνική ή/και κυπριακή αγορά.

Ρητά αποκλείονται εκ προοιμίου και θα απορρίπτονται εκείνες οι αιτήσεις συμμετοχής που αφορούν σε σπουδαστικές εργασίες και εργασίες ακυκλοφόρητες.
 

Το κόστος της αίτησης συμμετοχής στην Έκθεση Good Ντιζάιν Greece 2019 ανέρχεται στο πόσο των 50 ευρώ + ΦΠΑ 24% και το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για να καλύψει το λειτουργικό κόστος της Έκθεσης. Κάθε αίτηση συμμετοχής και το αντίστοιχο τέλος που τη συνοδεύει καλύπτει έως και τέσσερα (4) έργα. Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από το αντίστοιχο τέλος συμμετοχής θα απορρίπτονται.
 

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος συμμετοχής από κοινοπραξία, το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του μέλους που την υποβάλλει με την οποία θα βεβαιώνει ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών μελών.
 

Άτομα που αποτελούν μέλη του δυναμικού της διοργάνωσης ή συγγενείς αυτών ή της Κριτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην Έκθεση, σε αντίθετη δε περίπτωση το αίτημά τους θα απορρίπτεται.
 

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά έτσι όπως προσδιορίζεται στην online φόρμα αίτησης συμμετοχής της ιστοσελίδας. Εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, θα πρέπει να καταβληθεί και το αντίστοιχο τέλος συμμετοχής, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Διοργανώτριας Αρχής τα στοιχεία του οποίου θα αποσταλούν στους υποψηφίους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην αιτιολογία της πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου με το συνοδευτικό κείμενο GDGE2019 στο τέλος (π.χ. Ιωάννης Ιωάννου GDGE2019).

Με την υποβολή της αίτησης, ο κάθε υποψήφιος εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην διοργάνωση.
 

Σε περίπτωση που στην ίδια κατηγορία υποβληθεί αίτηση συμμετοχής για το ίδιο έργο από περισσότερους υποψήφιους συμμετέχοντες, η Κριτική Επιτροπή και η Διοργανώτρια Αρχή διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τα εμπλεκόμενα μέρη και να ζητήσουν περαιτέρω στοιχεία για την απόδειξη της πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου. Σημειώνεται ότι η Διοργανώτρια Αρχή ουδεμία ευθύνη θα φέρει στην περίπτωση αυτή (αμφισβήτησης της πνευματικής ιδιοκτησίας έργου).
 

Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης συμμετοχής μέσα σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Διοργανώτρια Αρχή θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, ουδέν καταβληθέν ποσό για την αιτία αυτή αναζητείται.
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι/ες θα επικοινωνούν με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρχιτεκτονικής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο gdge@good-designawards.com ή στα τηλέφωνα: 210 342 85 11.
 

Ενδιαφερόμενοι τα έργα των οποίων έχουν επιλεγεί προς τελική παρουσίαση, διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη της Έκθεσης και να τους επιστραφεί από τη Διοργανώτρια Αρχή ολόκληρο το τέλος συμμετοχής που είχαν καταβάλει. Ωστόσο τυχόν έξοδα αποθήκευσης, παλετοποίησης και αποστολής έργου ήδη απεσταλμένου προς τη Διοργανώτρια, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον υπαναχωρούντα ενδιαφερόμενο ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να επανέλθει το αποσυρμένο έργο στην κατοχή του.
 

Τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για υποψηφιότητες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές αναφορικά με την ποιότητα της τεχνικής τους επεξεργασίας.

Η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου αρχεία με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της Κριτικής Επιτροπής καθώς και την μετέπειτα προβολή των επιλεγέντων έργων για τις ανάγκες προβολής της διοργάνωσης.
 

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων και επιλογής των έργων που πρόκειται να εκτεθούν, η Διοργανώτρια Αρχή θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα της www.goodesigngreece.com και οι τελικοί συμμετέχοντες σε διάστημα 30 ημερών θα παρουσιάσουν τα έργα.

Εν συνεχεία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν τα επιλεγέντα έργα στην  Έκθεση, η δε παρουσίαση θα γίνει είτε με τη μορφή πάνελ διάστασης 50x70 – η παραγωγή, σχεδιασμός και εκτύπωση των οποίων αποτελεί υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής - είτε με την παρουσίαση του φυσικού αντικειμένου, τα έξοδα αποστολής του οποίου από και προς τον εκθεσιακό χώρο θα επιβαρύνουν τον αποστολέα/σχεδιαστή.
 

Τα έργα θα αποσταλούν στην διεύθυνση:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρχιτεκτονικής, Τέχνης, Σχεδιασμού και Περιβαντολογικών Μελετών, Μητροπόλεως 74, ΤΚ 105 63, Αθήνα σε συνεργασία με το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου.

Με το πέρας της Έκθεσης, όλοι οι συμμετέχοντες με την παρουσίαση φυσικών έργων καλούνται να διευθετήσουν άμεσα την επιστροφή των έργων τους σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια Αρχή.

 

Σημείωση

Η Διοργανώτρια Αρχή «Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρχιτεκτονικής Τέχνης Σχεδιασμού και Περιβαντολογικών Μελετών (Εuropean Centre for Architecture Art Design and Urban Studies)» της Έκθεσης GDGE2018 αναλαμβάνει να επιλέξει τα καλύτερα έργα κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής και να τα εκθέσει και δεν βραβεύει συγκεκριμένους σχεδιαστές ή εταιρείες σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτό δεν απονέμονται βραβεία σχεδιασμού.

 

Για την

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρχιτεκτονικής Τέχνης Σχεδιασμού και Περιβαντολογικών Μελετών (European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies)».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καραλιάς

bottom of page